E

 

na našej webovej stránke.
 
 
 
 
 

Informácie o ukončení plošného poskytovania dotácie na stravu

Vážení rodičia,
 
plošné poskytovanie dotácie na stravu pre deti navštevujúce posledný ročník materskej školy bude ukončené k 31.08.2021            v súlade so zmenou zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení zákona č. 257/2021.

To znamená, že poplatok za stravu bude v plnej výške uhrádzať zákonný zástupca okrem zákonných zástupcov detí, ktoré sú uvedené ako oprávnené v zmysle vyššie uvedeného zákona.
 
 
Podrobné informácie o zmenených podmienkach sú zverejnené na nasledujúcom odkaze
 

Z uvedených zmien vyplýva, že zákonný zástupca sa môže rozhodnúť,

či si uplatní zvýšený daňový bonus alebo bude poberať dotáciu na stravu.

V prípade poberania dotácie je nevyhnutné predložiť materskej škole

čestné vyhlásenie do 30.07.2021.

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka školy