E

na našej webovej stránke.

 

Návšteva knižnice - V. a VI. trieda

     Vedenie školy

Zmena výšky poplatkov od 01.01.2023

Vážení rodičia,  

v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice       č. 237 Vás informujeme o zmenách týkajúcich sa poplatkov   s účinnosťou od 01.01.2023:

 

1. Zmena výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ:

Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 40 €.

2. Zmena výšky stravného:

Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, vo výške nákladov           na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, je :

desiata:   0,55 €

obed:   1,30 €

olovrant:   0,45 €

SPOLU: 2,30 € (na 1 deň).

Súčasne Vás informujeme, že v zmysle VZN č. 237 bola schválená aj výška mesačného poplatku na režijné náklady pre stravovanie detí detí a žiakov materských a základných škôl vo výške 5 €.

Uvedená suma Vám bude každý mesiac predkladaná k úhrade k poplatku za stravné.

Celé znenie VZN č. 237 zverejňujeme v nasledujúcom odkaze VZN_č._237_MK.pdf.

Všeovecno záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 s účinnosťou od 01.01.2023 zrušuje VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.

Prosíme o zmenu trvalých príkazov od 01.01.2023.

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ