Vitajte 

      na webovej stránke Materskej školy, Palárikova 22, Košice.

 
 
 
 
 
 
 
Vážení rodičia,
 
predprimárne vzdelanie získa dieťa
 v súlade s § 16 ods. 2 školského zákona absolvovaním 
posledného ročníka vzdelávacieho programu
 odboru vzdelávania v materskej škole.
 
Dokladom o získanom predprimárnom stupni vzdelania 
je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, 
ktoré sa vydáva na predpísanom tlačive
 schválenom ministerstvom školstva v štátnom jazyku.
 
S účinnosťou od 1.septembra 2017 materská škola vydáva
 osvedčenie na základe žiadosti zákonného zástupcu. 
 
Žiadosť o vydanie osvedčenia odovzdajte triednym učiteľkám.
 
Učiť je možné slovami, vychovávať iba príkladom.
Bruyére