Téma - Zeleň a ochrana prírody

 

„Zeleň a ochrana prírody“

- prioritná téma, ktorú  si kolégium zvolilo spomedzi 7 tematických oblastí programu Zelenej školy na nasledujúce certifikačné obdobie, ktoré trvá dva roky.

Environmentálny audit uskutočnený v našej MŠ nám pomohol zhodnotiť a  rozhodnúť sa, čo robíme dobre a na akých témach by sme ešte mohli popracovať.

EAP (environmentálny akčný plán) - dokument, ktorý v sebe integruje premyslené aktivity zamerané na plnenie úloh smerujúcich k naplneniu cieľa, ktorý sme si stanovili na základe vykonaného auditu.

Ekokódex - je umelecké znázornenie záväzkov celej  školskej komunity v danej téme, ktoré sa snažíme dodržiavať počas celého certifikačného obdobia.

Kolégium Zelenej školy

Koordinátorka:

Bc. Mária Kalmárová - učiteľka

Spolupracovníčka koordinátorky:

Mgr. Eva Chovancová - riaditeľka školy

 

Členovia:

Ing. Jana Lorencová - učiteľka

Viera Schiedová - učiteľka

Mgr. Petra Badaničová - učiteľka

Janka Čekanová - nepedagogický zamestnanec

Ing. Juraj Koščák, PhD. - rodič

PhDr. Peter Ličko - rodič

Ing. Martin Matúš - rodič

Stanislav Para - rodič

Environmentálny akčný plán školy

Environmentálny akčný plán je pomôcka, ktorá nám pomôže ísť za našimi cieľmi
a ostať na vytýčenej ceste.
Je to plán praktických krokov a vzdelávacích aktivít
na školský rok 2018/2019 a 2019/2020
zameraných na zvolenú tému Zeleň a ochrana prírody.
 
 
Environmentálny akčný plán bol aktualizovaný a doplnený z dôvodu mimoriadnej situácie
a  predĺženia zapojenia našej MŠ do programu Zelenej školy aj v školskom roku 2020/2021.
 
 
Vyhodnotenie trojročného zapojenia našej materskej školy do programu Zelená škola
sa uskutoční v školskom roku 2020/2021.
Zverejňujeme Vám environmentálny akčný plán s monitoringom:
 
 

T e š í m e   s a   n a   h o d n o t i a c u   n á v š t e v u.

Ekokódex

Hymna školy
     
Hymna našej materskej školy v podaní detí je zverejnená v nasledujúcom odkaze

Monitoring aktivít a výstupy

 
Monitoring aktivít a prezentáciu výstupov
 
Vám zverejňujeme na nasledujúcom odkaze