Zápis do MŠ

 
 
 

Podmienky pre prijatie dieťaťa do Materskej školy:

  • Na predprimárne vzdelávanie prijímame deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a  v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR  č. 306/2008  Z.z.  o materskej škole  v znení vyhlášky MŠ SR  č. 308/2009  Z.z. na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

  • V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné doložiť aj vyjadrenie príslušného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

  • Na predprimárne vzdelávanie prijímame spravidla deti od troch do šiestich rokov veku.

  • Prednostne prijímame deti, ktoré k 31.08.2018 dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

  • Deti vo veku od dvoch do troch rokov (k 31.08.2018) budú prijímané vo výnimočných prípadoch podľa kapacitných možností MŠ a v prípade zabezpečenia vhodných materiálnych, personálnych a iných podmienok.

  • Zápis detí do MŠ pre školský rok  2018/2019 sa bude konať v uvedenom čase súčasne pre kmeňové pracovisko - MŠ Palárikova a aj pre elokované pracovisko prevádzkované v objekte ZŠ Masarykova 19/A, Košice.

  • V prípade neprijatia dieťaťa je možnosť prijatia aj v priebehu školského roka, avšak len na uvoľnené miesto.

 
                    Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na stiahnutie tu (71 kB)