Zápis detí do MŠ v priebehu školského roka

Vážení rodičia,

možnosť prijatia dieťaťa do materskej školy

v priebehu školského roka

je obmedzená kapacitnými možnosťami školy.

V prípade záujmu je potrebné kontaktovať vedenie školy,

ktoré Vám poskytne aktuálne informácie.

Tel. kontakt: 055/678 80 77, 0911 757 760

E-mail. kontakt: mspalarikovake@centrum.sk

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka školy

Podmienky prijímania detí a spôsob podávania žiadostí

Vážení rodičia,

na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti v zmysle § 59 a § 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorej súčasťou je potvrdenie        o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní                   od všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa k žiadosti prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Vyžaduje sa, aby žiadosť      o prijatie dieťaťa do materskej školy bola podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami ako prejav spoločnej vôle oboch rodičov. Tlačivo žiadosti si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť v kancelárii riaditeľky MŠ, stiahnuť v nasledujúcich odkazoch

Ziadost_o_prijatie_dietata_do_MS_2023_2024.doc

Ziadost_o_prijatie_dietata_do_MS_2023_2024.pdf

alebo na webovom sídle školy v sekcii Tlačivá.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku, výnimočne možno prijať aj deti od dvoch rokov veku, ak to kapacitné, personálne a iné podmienky školy umožňujú.

Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, teda deti, ktoré do 31.08.2023 dovŕšia 5 rokov veku, prípadne deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, podľa miesta trvalého bydliska (podľa spádových ulíc určených zriaďovateľom), pokiaľ sa zákonný zástupca nerozhodne pre inú materskú školu.

Prijímanie detí je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy.

Spôsob podania žiadosti:

  • osobne,
  • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
  • odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu - mspalarikovake@centrum.sk,
  • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky školy,
  • prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Nariadenie o spádových MŠ pre 5-6 ročné deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice nahliadnutiu tu:
 
Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
 
Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ