Zápis detí do MŠ

Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu a prijaté preventívne opatrenia MŠ informuje zákonných zástupcov o základných zmenách pri realizácii zápisu:
 
  • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí,
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.
 
 
Tlačivo - Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je dostupné na webovej stránke školy v sekcii Tlačivá, môžete si ho stiahnuť na tomto odkaze www.mspalarikova.sk/dokumenty-a-tlaciva/ alebo vyzdvihnúť osobne      v kancelárii riaditeľa materskej školy.