Informácia o realizácii osobných pohovorov

Prijímanie žiadostí bolo ukončené dňa 31.08.2020.

Vedenie školy už kontaktovalo vybraných uchádzačov.

Ďakujeme všetkým prihláseným žiadateľom za záujem.

Voľné pracovné miesto

V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Palárikova 22, 040 01  Košice

Kategória a podkategória voľných miest pedagogických zamestnancov:

Učiteľ MŠ - Príloha č. 1

Pedagogický asistent/asistent učiteľa -  Príloha č. 2

Informácie: Všetky požadované doklady zašlite poštou, mailom alebo môžete doručiť osobne na adresu MŠ - Materská škola, Palárikova 22, 040 01  Košice do 31.08.2020.

Telefonický kontakt: 055/678 8077, 0911757760

E-mail: mspalarikovake@centrum.sk

Doplňujúce informácie: Pracovné miesto pedagogický asistent/asistent učiteľa bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

 

V Košiciach, dňa 24.08.2020                                                         Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ

 
Prílohy sú dostupné v nasledúcich odkazoch: