Úrad pre verejné obstarávanie

 
Materská škola ako Verejný obstarávateľ má profil a zverejňuje základné náležitosti na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý sa Vám zobrazí po kliknutí na nižšie uvedený odkaz
 

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje
Názov organizácie: Materská škola, Palárikova 22, Košice                                                               Sídlo: Palárikova 22, 040 01 Košice                                                 IČO: 35543132                          Štatutárny zástupca: Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ              Web: www.mspalarikova.sk

Profil                                                                                                                                                                                                                 Materská škola, Palárikova 22 v Košiciach je verejným obstarávateľom podľa  § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.                                                                                                                        Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Kontaktná osoba:                                                                                                                                         Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka materskej školy                                                                                     Telefón: 055/6788077, 0911757760                                                                                                                  E - mail: mspalarikovake@centrum.sk

Vyhlásenie zákazky 2021

Rekonštrukcia kúpeľne pavilónu 1

Dňa 19.04.2021 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia kúpeľne pavilónu 1“ prostredníctvom systému Eranet

s termínom predloženia ponúk do 28.04.2021 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.