Profil verejného obstarávateľa

 

Identifikačné údaje

Názov organizácie: Materská škola, Palárikova 22, Košice
Sídlo: Palárikova 22, 040 01 Košice

IČO: 35543132

Štatutárny zástupca: Mária Šipošová, riaditeľka
Web: www.mspalarikova.sk

Profil

Materská škola, Palárikova 22 v Košiciach je verejným obstarávateľom podľa  § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

 

Sem môžete vložiť nový alebo pretiahnuť existujúci obsah.

Pre nápovedu ako začať Kliknite sem