Zásady ochrany osobných údajov

 

Materská škola Palárikova 22, Košice, Palárikova 22, 040 01 Košice, IČO: 35 543 132

kontaktné údaje: 055/678 80 77, 0911 757 760,

 mspalarikovake@centrum.sk, www.mspalarikova.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

 

Celé znenie je zverejnené v nasledujúcom dokumente na stiahnutie

informačná_povinnosť_čl.13_GDPR.pdf

Doplnené znenie v čase mimoriadnej situácie - pandémie ochorenia COVID-19

Informačná_povinnosť - čl. 13 Covid-19.pdf

Informačná_povinnosť - cl. 13 - preukazovanie testom.pdf