Ochrana osobných údajov

 
Vážení rodičia,
 
na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), ktorý platí od máme ako prevádzkovateľ POVINNOSŤ informovať všetky minulé, súčasné, ale aj budúce dotknuté osoby, o ktorých sme spracúvali, spracúvame alebo plánujeme spracúvať osobné údaje o tom, ako spracúvame osobné údaje, na aký účel, na akú dobu, komu ich poskytujeme a podobne. 
Preto si Vás dovoľujeme informovať, že  
 
"Zásady ochrany osobných údajov" 
 
v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) máte k nahliadnutiu po kliknutí na nasledujúci odkaz
 
 
 
v záložke Ochrana osobných údajov - Zásady ochrany OÚ ako aj v tlačenej podobe zverejnené na hlavnej nástenke pri vstupe do budovy, na nástenkách 1. a 2. triedy a na vyžiadanie dostupné u riaditeľky a hospodárky MŠ. 
 
V prípade nejasností nás kontaktujte, kontaktné údaje sú prístupné v záložke Ochrana osobných údajov - Kontakt, zodpovedná osoba.