NP POP II.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie schválilo národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Realizátorom národného projektu je Metodicko-pedagogické centrum.

Cieľom národného projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania  v rámci regionálneho školstva. Rezort školstva tak pokračuje v podpore pedagogických asistentov/asistentov učiteľa a inkluzívnych tímov v školách. V aktuálnej situácii, v ktorej sa školy nachádzajú v dôsledku dopadov pandémie, je národný projekt považovaný za významnú súčasť opatrení k opätovnému návratu škôl     do štandardného vzdelávacieho režimu.

Naša materská škola sa aktívne zapojila do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ a od októbra 2020 sa stali súčasťou nášho pedagogického kolektívu dve asistenky učiteľa, ktorých úlohou je skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, uplatňovať individuálny prístup a maximalizovať rozvoj detí v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania.