Organizácia krúžkovej činnosti

 

Milí rodičia,

realizáca krúžkovej činnosti bola v školskom roku 2018/2019 ukončená.

 


T e š í m e   s a   o p ä ť   v   n o v o m   š k o l s k o m   r o k u.