Rada školy

 
                                                        

Meno a priezvisko

Funkcia

Delegovaný za

Bc. Jana Horná

Predseda

zástupca pedagogických zamestnancov

Bc. Mária Kalmárová

Člen

zástupca pedagogických zamestnancov

Ing. Magdaléna Hučková

Člen

zástupca nepedagogických zamestnancov

JUDr. Erika Filičková

Člen

zástupca rodičov

Gabriela Hirjaková

Člen

zástupca rodičov

Ing. Martina Pappová

Člen

zástupca rodičov

PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD.

Člen

zástupca zriaďovateľa

Ing. Radovan Sušila

Člen

zástupca zriaďovateľa

Ing. Ladislav Breicha

Člen

zástupca zriaďovateľa

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a v súlade so zmenou a doplnením zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo funkčné obdobie rady školy, ktoré končilo v apríli 2020, predĺžené do uplynutia 3 mesiacov po skončení mimoriadnej situácie.

Voľby členov rady školy sa uskutočnia v čase 22.09.2020 - 24.09.2020.

Občianske združenie – Rodičovské združenie pri MŠ, Palárikova 22, Košice