Rada školy

Rada školy bola ustanovená na zasadnutí a schválená zriaďovateľom dňa 17.10.2020

Funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri roky.

Prvé zasadnutie Rady školy pri MŠ Palárikova 22, Košice v školskom roku 2021/22

sa uskutoční dňa 29.09.2021.

Občianske združenie – Rodičovské združenie pri MŠ, Palárikova 22, Košice