Rada školy

Rada školy bola ustanovená na zasadnutí dňa 30.09.2020

a zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia bola predložená zriaďovateľovi.

Funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri roky.

Občianske združenie – Rodičovské združenie pri MŠ, Palárikova 22, Košice