Rada školy

Rada školy bola ustanovená na zasadnutí a schválená zriaďovateľom dňa 17.10.2020

Funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri roky.

Občianske združenie – Rodičovské združenie pri MŠ, Palárikova 22, Košice