ZMENA WEBOVEJ STRÁNKY ŠKOLY

Vážení rodičia,  

s cieľom skvalitnenia informačného systému školy

prechádza naša materská škola

od školského roka 2023/2024

na novú webovú stránku,

ktorú si zobrazíte kliknutím na nasledujúci odkaz

mspalarikovake.edupage.org.

Vedenie školy

PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ


Opäť máme za sebou jeden úspešný školský rok.

Ďakujeme všetkým deťom, ich rodičom 

a všetkým zamestnancom školy 

za aktivitu, entuziazmus, spoluprácu a pozitívny prístup :-)

                                              
Prajeme vám krásne, slnečné a veselé prázdniny.
Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka školy

Téma Voda 

Získanie titulu Zelenej školy a medzinárodného certifikátu

s platnosťou do augusta 2025.

Milé deti a vážení rodičia,
naša materská škola bola v certifikačnom období
od 2021/22 do 2022/23
zapojená do medzinárodného programu
Zelená škola v téme Voda.
Podarilo sa nám realizovať množstvo krásnych      a podnetných enviroaktivít, obohatiť školský dvor  o dažďovú záhradu, výsadby a výukové prvky,       a tak nielen skrášliť,
ale predovšetkým edukačne zefektívniť výchovno-vzdelávaciu činnosť materskej školy.
 
Vedenie školy vyslovuje obrovské
deťom, rodičom, kolégiu školy a všetkým aktívnym účastníkom
za splnenie vysoko postavených cieľov.   
 
Spolu sme to zvládli.
 
Angažovanosť a zohratosť našej školy ocenila aj hodnotiaca nášteva programu Zelená škola.
 
 
Záverečnú hodnotenie a záverečnú prezentáciu si môžete pozrieť 
v nasledujúcich odkazoch
 
 

Vedenie školy

Zmena výšky poplatkov od 01.01.2023

Vážení rodičia,  

v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice       č. 237 Vás informujeme o zmenách týkajúcich sa poplatkov   s účinnosťou od 01.01.2023:

 

1. Zmena výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ:

Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 40 €.

2. Zmena výšky stravného:

Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, vo výške nákladov           na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, je :

desiata:   0,55 €

obed:   1,30 €

olovrant:   0,45 €

SPOLU: 2,30 € (na 1 deň).

Súčasne Vás informujeme, že v zmysle VZN č. 237 bola schválená aj výška mesačného poplatku na režijné náklady pre stravovanie detí a žiakov materských a základných škôl vo výške 5 €.

Uvedená suma Vám bude každý mesiac predkladaná k úhrade k poplatku za stravné.

Celé znenie VZN č. 237 zverejňujeme v nasledujúcom odkaze VZN_č._237_MK.pdf.

Všeobecno záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 s účinnosťou od 01.01.2023 zrušuje VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.

Prosíme o zmenu trvalých príkazov od 01.01.2023.

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ