Oslavy Dňa matiek

    

POĎAKOVANIE

     

Aktualizácia fotogalérie

Milí rodičia,

zverejnili sme nové fotografie z realizovaných aktivít:

- veľkonočné tvorivé dielne

účasť vo výtvarných súťažiach Moje mesto Košice, Koláže rozprávajú a aktualizáciu zapojenia vo výtvarnej súťaži Zelený svet aj so získaným ocenením

vo fotogalérii v sekcii Súťaže a úspechy - www.mspalarikova.sk/fotogaleria/sutaze-a-uspechy/.

Saške L. z V. triedy srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa, veľa krásnych prác.

Podrobnejšie informácie o ocenení si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze

www.ewobox.sk/clanok/vysledky-26-rocnika-umeleckej-sutaze-zeleny-svet.

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka školy

Predplavecký výcvik 

           

Zmena prevádzkového času od 04.04.2022

Aktualizácia organizačných pokynov počas mimoriadnej situácie k 28.02.2022

Vážení rodičia,

v súvislosti s aktualizáciou manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 2.0 (akt. k 25.02.2022) a východiskových predpisov Vám predkladáme aktuálne zmeny týkajúce sa organizačných pokynov a preventívnych opatrení v čase mimoriadnej situácie - pandémie ochorenia COVID-19.

Vedenie školy zverejňuje Dodatok č. 3 – Zmeny v školskom poriadku v čase krízovej situácie – pandémie ochorenia COVID-19, ktorý upravuje iba tie podmienky, ktoré sa zmenili alebo sa líšia s ohľadom na platný školský poriadok materskej školy.

Dodatok č. 3 školského poriadku - akt. 28.02.2022.pdf

Základné informácie súvisiace so zmenou školského poriadku uvedené v dodatku č. 3:

 • Školský poriadok je aktualizovaný z dôvodu úpravy karanténnych opatrení a zavedenia individuálnej izolácie pozitívneho na ochorenie COVID-19 v školách na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 26/2022, zrušenia režimu OTP a úpravy režimu prekrytia horných dýchacích ciest v školách a školských zariadeniach.
 • Podmienky izolácie osôb pozitívnych na COVID-19 a karantény osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 stanovuje aktuálna vyhláška č. 7/2022 doplnená vyhláškou 26/2022 Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Povinnosť karantény sa nevzťahuje na deti v materskej škole a pedagogických zamestnancov         pri výchove a vzdelávaní, ak k úzkemu kontaktu došlo v rámci školy a táto osoba nemá klinické príznaky ochorenia. To znamená, že domáca karanténa sa neaplikuje pri kontakte s pozitívnym dieťaťom v triede. Namiesto karantény sa zavádza nosenie respirátora (PZ)/rúška (deti do 6 rokov)       po dobu 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v triede pri zachovaní prezenčnej výučby    a izolácii iba u pozitívnej osoby.
 • Dieťa, ktoré bolo mimo školy v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, 2 dni    pred potvrdením pozitivity tejto osoby alebo objavením prvých klinických príznakov, nastupuje               do 5-dňovej karantény a nenavštevuje materskú školu. V prípade, ak dieťa spĺňa výnimku z karantény a neprejavuje príznaky ochorenia, do karantény ísť nemusí.
 • Výnimku z karantény v prípade úzkeho kontaktu dieťaťa/zamestnanca s osobou pozitívnou                 na COVID-19 mimo školy si môžu uplatniť tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho výsledku PCR testu, kompletne zaočkovaní alebo kompletne zaočkovaní a zároveň majú posilňovaciu (booster) dávku.
 • Zákonný zástupca oznámi škole výnimku z karantény predložením tlačiva „Oznámenie o výnimke z karantény“, ktoré majú k dispozícii triedne učiteľky.
 • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID-19 alebo bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou     na COVID-19, rodič bezodkladne informuje o tejto skutočnosti riaditeľku školy, aby mohla prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia.   
 • Individuálna izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19. Individuálna izolácia sa vzťahuje iba na deti a pedagogických zamestnancov v škole. Ak sa v škole vyskytne dieťa alebo pedagogický zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, deti a pedagogickí zamestnanci nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19. Tieto deti musia mať nasledujúcich 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom, avšak je dôrazne odporúčané používať respirátor FFP2. Pedagogickí zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 pod dobu 10 dní.
 • BEZ ZMENY OSTÁVA OSPRAVEDLŇOVANIE NEPRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA. Zákonný zástupca môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac    ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“         od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení. Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. 
 • Aktualizované tlačivo pri ospravedlňovaní neprítomnosti dieťaťa majú k dispozícii pani učiteľky       a súčasne ho zverejňujeme v nasledujúcom odkaze Vyhlásenie ZZ akt. k 28.02.pdf alebo v sekcii tlačivá.

Manuál Školský semafor a súvisiace vyhlášky ÚVZ zverejňujeme v nasledujúcich prílohách:

MANUÁL - Školský semafor verzia 2.0.pdf

Prehľad opatrení školského semaforu 2022 - krátka verzia.pdf

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR.pdf

ÚVZ - Vyhláška č. 27-2022.pdf

ÚVZ - Vyhláška č. 26-2022.pdf

ÚVZ - Vyhláška č. 7-2022.pdf

ÚVZ - Vyhláška č. 3-2022.pdf

Vedenie školy

Vyhodnotenie akcie - ZBER PAPIERA

                                  

           

Zábavná školská súťaž - Adoptuj si kravičku

Vážení rodičia,
 
deti IV. triedy - Motýlikovo
 
a deti VI. triedy - Ježkovo
 
sa spolu so svojimi učiteľkami zapojili
do zábavnej školskej súťaže
"Adoptuj si kravičku".
 
Cieľom projektu je vypestovať u detí pozitívny vzťah k zvieratám a správne stravovacie návyky, ukázať deťom, že základom pre mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek,
o ktoré sa musia slovenskí poľnohospodári dobre starať.
Súťaž trvá od 01.10.2021 do 31.05.2022.
 
Spokojnosť kravičky je prepojená so zberom kódov zo slovenských mliečnych výrobkov
a v tejto časti Vás prosíme o spoluprácu. Podrobné informácie Vám poskytnú triedne učiteľky.
Starostlivosť o kravičku už potom zvládnu naše šikovné deti samé :-)
 
Hlavnou výhrou pre materskú školu je vybavenie detského ihriska v hodnote 3 000 €.
 
Tešíme sa, že sa nám opäť podarilo obohatiť deťom výchovno-vzdelávací proces.
Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ

Prevádzka školy počas mimoriadnej situácie od 02.09.2021

Vážení rodičia,

zverejňujeme  základné informácie o prevádzke, preventívnych  a ochranných opatreniach v čase mimoriadnej situácie - pandémie ochorenia COVID-19:

 • Materská škola bude počas mimoriadnej situácie v prevádzke na základe odporúčania zriaďovateľa v čase                          od 06.30 do 16.30 hod.
 • Počas mimoriadneho obdobia nebude dochádzať ku kontaktu detí z rozličných tried, tzv. zberná trieda nebude v prevádzke. To znamená, že dieťa privádzate a vydvihujete si vždy počas trvania prevádzky školy v jeho vlastnej triede. Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať. Výrazne rozčlenený školský dvor umožňuje, aby nedochádzalo ku kontaktu detí z rozličných tried počas pobytu vonku.
 • Ranné schádzanie detí do MŠ sa bude uskutočňovať v čase od 06.30 do 08.00 hod.
 • Pri ceste do MŠ sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR, pokynmi RÚVZ, MŠVVaŠ SR a aktuálnym školským poriadkom materskej školy.
 • Dieťa aj rodič sú povinní pri vstupe do areálu MŠ dodržiavať odstupy. Pri každom vstupe            do budovy školy musí mať zákonný zástupca prekryté horné dýchacie cesty respirátorom         v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR č. 237/2021.pdf a použiť dezinfekciu na ruky. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Rodič odovzdá dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme len               na základe obvyklého ranného zdravotného filtra. Pedagogický zamestnanec zabezpečí organizáciu osôb v šatni a meranie teploty deťom bezdotykovým teplomerom.
 • Deti v interiéri a exteriéri materskej školy rúška nepoužívajú (pokiaľ si to zákonný zástupca vyslovene nežiada), ale zákonný zástupca zabezpečí umiestnenie rezervného rúška dieťaťa (hygienicky zabaleného) do jeho skrinky pre prípad výskytu nákazy.
 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, pri nástupe dieťaťa po prázdninách a vždy po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti. Vyhlásenie sa vypisuje dňom nástupu dieťaťa do materskej školy (dátum vypísania vyhlásenia je deň, v ktorý dieťa nastupuje do MŠ). Tlačivá zverejňujeme v nasledujúcom odkaze Vyhlásenie ZZ - akt. 07.10.2021.pdf, v sekcii tlačivá, ale majú ich pripravené aj pani učiteľky na triedach. Zákonný zástupca vypisuje obe vyhlásenia.
 • Zákonný zástupca predkladá pri prerušení dochádzky dieťaťa viac ako 5 vyučovacích dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 • Pred vstupom do triedy si dieťa pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy umyje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. 
 • Počas mimoriadnej situácie sa nebudú používať vlastné uteráky, poháriky, zubné kefky a zubné pasty. Umyvárne sú vybavené antibakteriálnym mydlom v dávkovači, jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk. 
 • Výmena posteľnej bielizne sa bude realizovať 1 x za dva týždne bežným spôsobom.
 • Do materskej školy je zakázané nosiť jedlo, pitie, sladkosti, hračky, akékoľvek predmety      a materiál z domáceho prostredia.
 • Materská škola zverejňuje podmienky vstupu do priestorov školy:
 •           
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Materská škola pristupuje k nastaveniu prevádzky po potvrdení podozrenia alebo pozitivity v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR - Školským semaforom. 

Usmernenia MŠVVaŠ SR v plnom znení zverejňujeme v nasledujúcich prílohách:

Školský semafor v školskom roku 2021-2022.pdf

Najčastejšie otázky ku školskému semaforu.pdf

Oznam o podmienkach vstupu do priestorov školy.pdf

Uvedené opatrenia sú záväzné pre všetkých účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ.

C h r á n i m e   a   c e n í m e   s i   z d r a v i e   n a š i c h  d e t í.

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka školy