Zverejnenie fotodokumentácie

Vážení rodičia,

zverejnili sme fotografie z celoškolskej akcie - Vynášanie Moreny

a z Korčuliarskeho výcviku, ktorý absolvovali V. a VI. trieda

v košickej Crow aréne.

Navštívte sekcie Fotogaléria - Akcie MŠ a Spolupráca MŠ

alebo kliknite na nasledujúce odkazy:

www.mspalarikova.sk/fotogaleria/akcie-ms/

www.mspalarikova.sk/fotogaleria/spolupraca-ms/.

 
                                                        Vedenie MŠ

Celoškolská akcia - Deň vody

Astro Show dňa 30.03.2023

Košice Star 2023 - zapojenie v speváckej súťaži

Malí – veľkí víťazi KOŠICE STAR 2023

Detský spevácky zbor našej materskej školy „Speváčik“ pod vedením pani učiteliek Viery Schiedovej a Mgr. Petry Badaničovej sa zapojil do súťaže Košice Star 2023 organizovanej Centrom voľného času Košice. Účasť v 8. kategórii – Spevácke zbory nebola vekovo ohraničená a najmladší speváci kategórie prekvapili všetkých prítomných. Prepojené detské piesne „Kohútik a Pes“ zaspievali formou kanónu bezchybne a výkon detí predškolského veku ohúril aj prítomnú odbornú porotu.

A tak sa najmenší a najmladší súťažiaci stali najväčšími víťazmi,

keď pri vyhlasovaní finálových výsledkov získali

1. miesto v súťaži Košice Star 2023 v kategórii Spevácke zbory.

Fotodokumentáciu zo súťaže sme zverejnili v sekcii Súťaže a úspechy alebo kliknite              na nasledujúci odkaz www.mspalarikova.sk/fotogaleria/sutaze-a-uspechy/.

G R A T U L U J E M E !

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ

Zmena výšky poplatkov od 01.01.2023

Vážení rodičia,  

v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice       č. 237 Vás informujeme o zmenách týkajúcich sa poplatkov   s účinnosťou od 01.01.2023:

 

1. Zmena výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ:

Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 40 €.

2. Zmena výšky stravného:

Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, vo výške nákladov           na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, je :

desiata:   0,55 €

obed:   1,30 €

olovrant:   0,45 €

SPOLU: 2,30 € (na 1 deň).

Súčasne Vás informujeme, že v zmysle VZN č. 237 bola schválená aj výška mesačného poplatku na režijné náklady pre stravovanie detí detí a žiakov materských a základných škôl vo výške 5 €.

Uvedená suma Vám bude každý mesiac predkladaná k úhrade k poplatku za stravné.

Celé znenie VZN č. 237 zverejňujeme v nasledujúcom odkaze VZN_č._237_MK.pdf.

Všeovecno záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 s účinnosťou od 01.01.2023 zrušuje VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.

Prosíme o zmenu trvalých príkazov od 01.01.2023.

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ

Harmonogram prevádzky MŠ v školskom roku 2022/2023             

Vážení rodičia,

zverejnili sme harmonogram prevádzky našej MŠ

v súlade s organizačným harmonogramom školských prázdnin 2022/2023

pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v sekcii

O nás - Harmonogram prevádzky

alebo po kliknutí na nasledujúci odkaz:

www.mspalarikova.sk/kontaktujte-nas/harmonogram-prazdnin/.

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ

 

Organizačné pokyny a podmienky vstupu do priestorov školy              

Vážení rodičia,

zverejňujeme Vám Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2022/19036:1-A1810, účinné od 01.09.2022 a manuál - Zelená otvoreným školám v školskom roku, ktorý predkladá základné organizačné podmienky v školskom roku 2022/2023 po dobu trvania mimoriadnej situácie:

 Rozhodnutie - MŠVVaŠ SR - 01.09.2022.pdf

Zelená otvoreným školám.pdf (4116503)

Podmienky vstupu do priestorov školy:

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Vedenie školy