Triedne aktívy

 

               

VITAJ NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

U  R  Á Á - Á . . .

A je tu nový školský rok 2021/2022.

Prevádzka školy počas mimoriadnej situácie od 02.09.2021

Vážení rodičia,

zverejňujeme  základné infomácie o prevádzke, preventívnych  a ochranných opatreniach v čase mimoriadnej situácie - pandémie ochorenia COVID-19:

 • Materská škola bude počas mimoriadnej situácie v prevádzke na základe odporúčania zriaďovateľa v čase                          od 06.30 do 16.30 hod.
 • Počas mimoriadneho obdobia nebude dochádzať ku kontaktu detí z rozličných tried, tzv. zberná trieda nebude v prevádzke. To znamená, že dieťa privádzate a vydvihujete si vždy počas trvania prevádzky školy v jeho vlastnej triede. Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať. Výrazne rozčlenený školský dvor umožňuje, aby nedochádzalo ku kontaktu detí z rozličných tried počas pobytu vonku.
 • Ranné schádzanie detí do MŠ sa bude uskutočňovať v čase od 06.30 do 08.00 hod.
 • Pri ceste do MŠ sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR, pokynmi RÚVZ, MŠVVaŠ SR a aktuálnym školským poriadkom materskej školy.
 • Dieťa aj rodič sú povinní pri vstupe do areálu MŠ dodržiavať odstupy. Pri každom vstupe            do budovy školy musí mať zákonný zástupca prekryté horné dýchacie cesty respirátorom         v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR č. 237/2021.pdf a použiť dezinfekciu na ruky. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Rodič odovzdá dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme len               na základe obvyklého ranného zdravotného filtra. Pedagogický zamestnanec zabezpečí organizáciu osôb v šatni a meranie teploty deťom bezdotykovým teplomerom.
 • Deti v interiéri a exteriéri materskej školy rúška nepoužívajú (pokiaľ si to zákonný zástupca vyslovene nežiada), ale zákonný zástupca zabezpečí umiestnenie rezervného rúška dieťaťa (hygienicky zabaleného) do jeho skrinky pre prípad výskytu nákazy.
 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, pri nástupe dieťaťa po prázdninách a vždy po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti. Vyhlásenie sa vypisuje dňom nástupu dieťaťa do materskej školy (dátum vypísania vyhlásenia je deň, v ktorý dieťa nastupuje do MŠ). Tlačivá zverejňujeme v nasledujúcom odkaze Vyhlásenia k nástupu detí - 9-2021.pdf, v sekcii tlačivá, ale majú ich pripravené aj pani učiteľky na triedach. Zákonný zástupca vypisuje obe vyhlásenia.
 • Zákonný zástupca predkladá pri prerušení dochádzky dieťaťa viac ako 5 vyučovacích dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 • Pred vstupom do triedy si dieťa pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy umyje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. 
 • Počas mimoriadnej situácie sa nebudú používať vlastné uteráky, poháriky, zubné kefky a zubné pasty. Umyvárne sú vybavené antibakteriálnym mydlom v dávkovači, jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk. 
 • Výmena posteľnej bielizne sa bude realizovať 1 x za dva týždne bežným spôsobom.
 • Do materskej školy je zakázané nosiť jedlo, pitie, sladkosti, hračky, akékoľvek predmety      a materiál z domáceho prostredia.
 • Materská škola zverejňuje podmienky vstupu do priestorov školy:
 •           
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Materská škola pristupuje k nastaveniu prevádzky po potvrdení podozrenia alebo pozitivity v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR - Školským semaforom. 

Usmernenia MŠVVaŠ SR v plnom znení zverejňujeme v nasledujúcich prílohách:

Školský semafor v školskom roku 2021-2022.pdf

Najčastejšie otázky ku školskému semaforu.pdf

Oznam o podmienkach vstupu do priestorov školy.pdf

Uvedené opatrenia sú záväzné pre všetkých účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ.

C h r á n i m e   a   c e n í m e   s i   z d r a v i e   n a š i c h  d e t í.

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka školy

Informácie k prvému nástupu detí do MŠ

Prvý nástup dieťaťa do materskej školy je aj prvým krokom do kolektívu a spoločnosti. 

Je to náročné obdobie pre dieťa, rodičov i učiteľky. 

Materská škola je pre dieťa obohatením. 

Vedie je k samostatnosti, učí ho začleniť sa do kolektívu, spolupracovať s ostatnými, komplexne rozvíja jeho vedomosti, schopnosti a osobnosť, učí ho riadiť sa pravidlami i prijať nejaké obmedzenia.

 Adaptácia sa uskutočňuje postupne a má svoje fázy, keď dieťa plače, trucuje, vydiera, 

to všetko však prejde.

Bežná adaptačná lehota je 6 týždňov, ale môže trvať kratšie i dlhšie.

 Príprava na materskú školu:

 • Prejdite sa do materskej školy s ukážkou cesty tam a späť, oboznámte dieťa s prostredím,           do ktorého príde.
 • Rozprávajte sa s dieťaťom o materskej škole, čo sa tam robí (na základe informácií o dianí              a dennom režime MŠ), informácie podávajte neskreslene a podľa skutočnosti.
 • Trénujte odlúčenie od vás.
 • Informácie o tom, čo vaše dieťa potrebuje v materskej škole, získate kliknutím na nasledujúci odkaz www.mspalarikova.sk/news/co-potrebuje-dieta-pred-vstupom-do-ms/

 Ako dieťaťu pomôcť:

 • Nájdite mu nejaký oporný bod (kamaráta z ulice, ktorý už je škôlkar a bude fungovať ako vzor         a opora). Oporou nemá byť iný nováčik.
 • Rozprávajte sa s dieťaťom o tom, aký deň malo, čo v materskej škole robilo. Pýtajte sa najprv        na činnosti, hry, pobyt vonku a až potom na jedlo a spanie. 
 • Pýtajte sa prosím pozitívne (Čo sa ti páčilo?, Ako ste sa hrali? Akého kamaráta si si našiel? ...). Nevhodné sú otázky (Nebál si sa? Bolo ti smutno bez nás? Neublížili ti deti? ...)
 • Večer sa o tom nerozprávajte, nekomentujte ranný odchod do materskej školy (ak sa dieťa spýta, povedzte mu, že všetko bude také ako dnes).

 Zásady na každé ráno:

S dieťaťom sa lúčte s úsmevom.

Lúčenie skráťte na minimum.

Prejavte dôveru, že mu v materskej škole bude dobre.

Nezostávajte s dieťaťom v triede alebo pred dverami.

Neprerušujte dochádzku.

Keď rodičia a učitelia "ťahajú za jeden povraz", je to pre všetkých výhodné!

Podrobné informácie ohľadom prevádzky a organizácii MŠ, mimoriadnych opatreniach a poplatkoch získate na prvom triednom aktíve, ktorý sa uskutoční z dôvodu mimoriadnej situácie jednotlivo na každej triede       v období od 13.09. do 16.09. O konkrétnom termíne Vás budeme informovať.

Robert Fulghum mal vo svojej knihe Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole (2006, 2012) pravdu. Neberme škôlku len ako medzistupeň medzi rodinou a školou, ale považujme     ju za prvé prostredie na naberanie samostatných skúseností dieťaťa. 

Každé dieťa svoje ťažkosti so začleňovaním do kolektívu prekoná, 

bude sa jej v materskej škole páčiť a bude tam spokojná a šťastná.

 Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ

Projekt Múdre hranie

Milí rodičia,
 
s radosťou Vám oznamujeme, že sa naša materská škola zapojila do rozvojového projektu MŠVVaŠ SR "Múdre hranie" a náš projekt bol úspešný. V zmysle podporenej žiadosti sme získali 946 € na nákup didaktických pomôcok zameraných na rozvíjanie predčitateľskej, prírodovednej a digitálnej gramotnosti.
 
Z finančných prostriedkov boli zakúpené:
 • ekosystém (4 základné prírodné prostredia - magnetický obrazový materiál),
 • sety - robotická myš s bludiskom a aktivitami,
 • krabičky na rozvíjanie hmatového vnímania,
 • interiérové dopravné ihrisko (480 x 470 cm),
 • obrazový materiál k 7 detským rozprávkam,
 • knihy pre každú triedu.
Tešíme sa, že sa nám opäť podarilo obohatiť deťom edukačné prostredie.
 
Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ

VZN č. 103 - zmena výšky príspevku

Vážení rodičia,

na základe Uznesenia z XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 08.02.2021, ktoré už nadobudlo účinnosť, dochádza k zmene výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školským zariadeniach, ktorým zriaďovateľom je mesto Košice.

Od 01.04.2021 bude prispievať zákonný zástupca         za pobyt dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 20 €.

Výška príspevku bude jednotná pre všetky deti v zmysle legislatívnych východísk.

V zmysle § 28 ods. 6 školského zákona ostáva v platnosti, že príspevok sa neuhrádza za dieťa,:

 • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Počas núdzového stavu naďalej platí, že zákonný zástupca dieťaťa, ktorému nebolo umožnené navštevovať MŠ z dôvodu obmedzenej prevádzky, príspevok za daný mesiac neplatí.
 
Aktuálne uznesenie a zmenu VZN č. 103 prikladáme v nasledujúcej prílohe: Zmena_VZN_103.pdf, Uznesenie_VZN_č._103.pdf.

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ