Otvorenie MŠ od 01.06.2020

Milí rodičia,

materská škola otvára deťom svoje brány 

v ich výnimočný deň, na Deň detí.

Tešíme sa na vás v pondelok - 01.06.2020,

aj keď za mimoriadnych preventívnych a hygienických opatrení.

Prevádzka MŠ od 01.06.2020, organizačné zmeny a preventívne opatrenia

Vážení rodičia, 

zverejňujeme Rozhodnutie MŠVVaŠ SR a rozhodnutie zriaďovateľa - Mesta Košice                  o obnovení prevádzky materských škôl. Prosíme Vás, aby ste sa dôkladne oboznámili              so zverejnenými dokumentami:

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR.pdf

Rozhodnutie zriaďovateľa.pdf

Riaditeľka školy zverejňuje organizačné zmeny a prijaté preventívne  a ochranné opatrenia:

 • Materská škola bude v čase mimoriadnej situácie v prevádzke od 07.00 do 16.00 hodiny.
 • Deti navštevujúce materskú školu budú rozdelené do skupín, v ktorých bude najviac 15 detí. Vytvorená skupina sa nebude meniť, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ školy zváži zmenu skupiny v prípade nízkych počtov detí, ale zmena môže nastať až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu detí.
 • Vzhľadom na zníženú kapacitu budú umiestnené deti podľa poradia a kritérií určených MŠVVaŠ SR a vytvorenie skupín môže byť v novom kolektíve a s novými pani učiteľkami z dôvodu dodržania stanovených opatrení.
 • Pri ceste do MŠ sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ by nemal presiahnuť 10 minút.
 • Dieťa aj rodič sú povinní pri vstupe do areálu MŠ dodržiavať odstupy a pri každom vstupe (privádzanie dieťaťa, príchod pre dieťa) do budovy školy použiť rúško a dezinfekciu na ruky.
 • Pedagogický zamestnanec alebo iný poverený zamestnanec školy zabezpečuje organizáciu príchodu detí a sprevádzajúcich osôb tak, aby sa zamedzilo miešaniu skupín, meranie teploty deťom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy, dohľad nad dôkladnou dezinfekciou rúk osôb vstupujúcich do materskej školy dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu.
 • Rodič odovzdá dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme bez rúška vždy len na základe obvyklého ranného zdravotného filtra a písomného Prehlásenia zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťa pre materskú školu, ktoré je dostupné aj v nasledujúcom odkaze Prehlásenie ZZ.pdf. 
 • Prosíme rodičov, aby uvedené prehlásenie mali pripravené pri prvom nástupe (podľa svojich možností). Toto prehlásenie je rodič povinný denne aktualizovať, pričom použije vlastné pero a odovzdá prehlásenie pedagogickému zamestnancovi. 
 • Rodič predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Vyhlásenie je dostupné aj             v nasledujúcom odkaze Vyhlásenie ZZ.pdf. Uvedené dokumenty sú dostupné aj v sekcii tlačivá.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 • Pred vstupom do triedy si dieťa pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy umyje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. 
 • Počas mimoriadnej situácie sa nebudú používať vlastné uteráky, poháriky, zubné kefky a zubné pasty. Umyvárne sú vybavené antibakteriálnym mydlom v dávkovači, jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk. 
 • Výmena posteľnej bielizne sa bude realizovať 1 x týždenne bežným spôsobom.
 • Do materskej školy je zakázané nosiť jedlo, pitie, sladkosti, hračky, akékoľvek predmety      a materiál z domáceho prostredia.
 • Zákonný zástupca zabezpečí, aby deti, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú          v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie. Ak bude mať dieťa telesnú teplotu nad 37,2˚C, ďalej do budovy nevstúpi, odchádza      s rodičom z materskej školy.
 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho.
 • V miestnosti, kde sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 • Pedagogickí zamestnanci viackrát denne oboznámia deti veku primeraným spôsobom s novými bezpečnostnými a hygienickými pravidlami správania sa počas pobytu v materskej škole a vysvetlia deťom význam dodržiavania týchto pravidiel. Zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov, osobitne pred stravovaním a po príchode z pobytu vonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška. Pedagogickí zamestnanci sú povinní v interiéri aj v exteriéri školy zabezpečiť, aby sa zamedzilo miešaniu skupín detí.
 • Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.
 • Upratovací personál bude preukázateľne informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov. Priestory materskej školy, hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane. Pieskoviská sa prekopávajú a polievajú jedenkrát týždenne. Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia. 
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné ho umiestniť do samostatnej miestnosti (v izolačke) a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Zákonný zástupca poskytne škole telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas celého pobytu dieťaťa v MŠ. O podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.
 • V prípade potvrdenia ochorenia materská škola postupuje podľa usmernení miestne príslušného RÚVZ.

Uvedené opatrenia sú záväzné pre všetkých účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ.

 

C h r á n i m e   a   c e n í m e   s i   z d r a v i e   n a š i c h  d e t í.

                                                                                                                                                                Vedenie školy

Aktivity pre deti

Milí rodičia, 

pedagogický kolektív zverejňuje pre deti 

ponuku zaujímavých aktivít na tému

Modrá starenka, Zvieratká z dvora a Príroda sa prebúdza

ktoré sú dostupné v sekcii Aktivity pre deti

www.mspalarikova.sk/aktivity-pre-deti/.

 
Ponuka aktivít je možnosťou, nie povinnosťou,
ale budeme sa tešiť, keď ich v rodinnom prostredí uplatníte.
Plnenie niektorých úloh bude po otvorení materskej školy odmenené.
Prajeme tvorivé a plnohodnotné využitie voľného času.

Zoznam odporúčanej literatúry

Milí rodičia, 

materská škola v spolupráci s pani psychologičkou a CPPPaP

zverejňuje

ZOZNAM ODPORÚČANEJ LITERATÚRY

pre deti pred nástupom do základnej školy

s vymedzením jednotlivých oblastí rozvoja v nasledujúcom súbore Literatúra_k_rozvoju_detí_pred_nástupom_do_školy.pdf.