Prevádzka školy počas mimoriadnej situácie od 10.01.2022

Vážení rodičia,

v súvislosti s otváraním škôl a školských zariadení od 10. januára 2022 Vám predkladáme aktuálne informácie týkajúce sa prevádzky školy, organizačných pokynov a preventívnych opatrení v čase mimoriadnej situácie - pandémie ochorenia COVID-19. Materské školy budú naďalej fungovať podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.6 (akt. k 26.11.2021).

Manuál Školský semafor a súvisiace vyhlášky ÚVZ zverejňujeme v nasledujúcich prílohách:

Školský semafor verzia 1.6.pdf

Vyhláška ÚVZ_262.pdf

Vyhláška ÚVZ_264.pdf

Vyhláška ÚVZ 1-2022.pdf

Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona a krúžková činnosť sa neuskutočňujú. Na základe uznesenia vlády zo dňa 07.01.2022 však bude v najbližších dňoch prijatá zmena nového COVID Automatu, od ktorého sa bude ďalej odvíjať aktualizácia manuálu - Školský semafor, ktorý bude následne upravovať aj režim vyššie uvedených aktivít, vrátane krúžkovej činnosti.

Vedenie školy

Aktualizácia fotogalérie

Milí rodičia,

zverejnili sme nové fotografie z realizovaných aktivít

Vedenie školy

Vyhodnotenie akcie - ZBER PAPIERA

                                  

           

Zábavná školská súťaž - Adoptuj si kravičku

Vážení rodičia,
 
deti IV. triedy - Motýlikovo
 
a deti VI. triedy - Ježkovo
 
sa spolu so svojimi učiteľkami zapojili
do zábavnej školskej súťaže
"Adoptuj si kravičku".
 
Cieľom projektu je vypestovať u detí pozitívny vzťah k zvieratám a správne stravovacie návyky, ukázať deťom, že základom pre mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek,
o ktoré sa musia slovenskí poľnohospodári dobre starať.
Súťaž trvá od 01.10.2021 do 31.05.2022.
 
Spokojnosť kravičky je prepojená so zberom kódov zo slovenských mliečnych výrobkov
a v tejto časti Vás prosíme o spoluprácu. Podrobné informácie Vám poskytnú triedne učiteľky.
Starostlivosť o kravičku už potom zvládnu naše šikovné deti samé :-)
 
Hlavnou výhrou pre materskú školu je vybavenie detského ihriska v hodnote 3 000 €.
 
Tešíme sa, že sa nám opäť podarilo obohatiť deťom výchovno-vzdelávací proces.
Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ

Prevádzka školy počas mimoriadnej situácie od 02.09.2021

Vážení rodičia,

zverejňujeme  základné infomácie o prevádzke, preventívnych  a ochranných opatreniach v čase mimoriadnej situácie - pandémie ochorenia COVID-19:

 • Materská škola bude počas mimoriadnej situácie v prevádzke na základe odporúčania zriaďovateľa v čase                          od 06.30 do 16.30 hod.
 • Počas mimoriadneho obdobia nebude dochádzať ku kontaktu detí z rozličných tried, tzv. zberná trieda nebude v prevádzke. To znamená, že dieťa privádzate a vydvihujete si vždy počas trvania prevádzky školy v jeho vlastnej triede. Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať. Výrazne rozčlenený školský dvor umožňuje, aby nedochádzalo ku kontaktu detí z rozličných tried počas pobytu vonku.
 • Ranné schádzanie detí do MŠ sa bude uskutočňovať v čase od 06.30 do 08.00 hod.
 • Pri ceste do MŠ sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR, pokynmi RÚVZ, MŠVVaŠ SR a aktuálnym školským poriadkom materskej školy.
 • Dieťa aj rodič sú povinní pri vstupe do areálu MŠ dodržiavať odstupy. Pri každom vstupe            do budovy školy musí mať zákonný zástupca prekryté horné dýchacie cesty respirátorom         v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR č. 237/2021.pdf a použiť dezinfekciu na ruky. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Rodič odovzdá dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme len               na základe obvyklého ranného zdravotného filtra. Pedagogický zamestnanec zabezpečí organizáciu osôb v šatni a meranie teploty deťom bezdotykovým teplomerom.
 • Deti v interiéri a exteriéri materskej školy rúška nepoužívajú (pokiaľ si to zákonný zástupca vyslovene nežiada), ale zákonný zástupca zabezpečí umiestnenie rezervného rúška dieťaťa (hygienicky zabaleného) do jeho skrinky pre prípad výskytu nákazy.
 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, pri nástupe dieťaťa po prázdninách a vždy po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti. Vyhlásenie sa vypisuje dňom nástupu dieťaťa do materskej školy (dátum vypísania vyhlásenia je deň, v ktorý dieťa nastupuje do MŠ). Tlačivá zverejňujeme v nasledujúcom odkaze Vyhlásenie ZZ - akt. 07.10.2021.pdf, v sekcii tlačivá, ale majú ich pripravené aj pani učiteľky na triedach. Zákonný zástupca vypisuje obe vyhlásenia.
 • Zákonný zástupca predkladá pri prerušení dochádzky dieťaťa viac ako 5 vyučovacích dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 • Pred vstupom do triedy si dieťa pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy umyje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. 
 • Počas mimoriadnej situácie sa nebudú používať vlastné uteráky, poháriky, zubné kefky a zubné pasty. Umyvárne sú vybavené antibakteriálnym mydlom v dávkovači, jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk. 
 • Výmena posteľnej bielizne sa bude realizovať 1 x za dva týždne bežným spôsobom.
 • Do materskej školy je zakázané nosiť jedlo, pitie, sladkosti, hračky, akékoľvek predmety      a materiál z domáceho prostredia.
 • Materská škola zverejňuje podmienky vstupu do priestorov školy:
 •           
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Materská škola pristupuje k nastaveniu prevádzky po potvrdení podozrenia alebo pozitivity v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR - Školským semaforom. 

Usmernenia MŠVVaŠ SR v plnom znení zverejňujeme v nasledujúcich prílohách:

Školský semafor v školskom roku 2021-2022.pdf

Najčastejšie otázky ku školskému semaforu.pdf

Oznam o podmienkach vstupu do priestorov školy.pdf

Uvedené opatrenia sú záväzné pre všetkých účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ.

C h r á n i m e   a   c e n í m e   s i   z d r a v i e   n a š i c h  d e t í.

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka školy