Aktuality     

 
 
Súvisiaci obrázok
 

Za oknami smiech a tanec,
 

fašiangový harmatanec.

 

Berte masky, je tu bál,

 

fašiangový karneval.

 

 

 

07.02.2019

 
 
.......................................................................
 

12.02.2019
 
TRIEDNY AKTÍV
 
V. a VI. trieda
 
 
 
...........................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmeny v úhrade príspevku na jedlo - stravného
 
 

V zmysle novely zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR

s účinnosťou od 01.01.2019

príspevok na jedlo neuhrádza zákonný zástupca za dieťa, ktoré navštevuje MŠ

posledný rok pred nástupom na povinnú školskú dochádzku.