Aktuálne informácie k podmienkam prezenčnej výchovy a vzdelávania detí

Vážení rodičia,

na základe aktualizovaného materiálu Návrat do škôl 2021 (aktualizácia od 19.04.2021) zverejňujeme aktuálne podmienky prezenčnej výchovy a vzdelávania detí               od 19.04.2021:

1. testovanie zamestnancov a jedného zákonného zástupcu,
2. vstup do budovy školy je povolený len osobám zaradeným      do výminky v  zmysle § 1 ods. 2 a § 2 ods. 2, 5 vyhlášky ÚVZ SR č. 132/2021 (vyhláška je platná do 28.04.2021).
 
 
V zmysle uvedených usmernení je platnosť negatívnych testov zamestnancov, zákonných zástupcov a osôb vstupujúcich do budovy (jedna z výnimiek vyhlášky 132/2021) 7 kalendárnych dní
podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky ÚVZ.
 
Súčasne Vám zverejňujeme novú vyhlášku ÚVZ SR č. 175/2021, ktorá upravuje povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest a uvedenie výnimiek. V súlade                   s uvedenou vyhláškou ostáva v platnosti používanie respirátora (filtračnej tvárovej polmasky bez výdychového ventilu kategórie FFP2, prípadne výrobok KN95 alebo N95) v interiéri MŠ pre zákonných zástupcov, osoby vstupujúce do budovy           a prevádzkových zamestnancov .
 
Zverejnenie aktualizovaných dokumentov:
Riaditeľka školy

Informácie k nástupu detí od 12.04.2021

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 08.04.2021 a pokynov zriaďovateľa sa  

od pondelka - 12.04.2021

obnovuje školské vyučovanie v materských školách :-).

                                             
V zmysle aktualizovaného materiálu Návrat do škôl 2021 zverejňujeme podmienky nástupu detí:
1. testovanie zamestnancov a jedného zákonného zástupcu,
2. vstup do budovy školy je povolený len osobám zaradeným do výminky v  zmysle § 1 ods. 2 a § 2 ods. 2, 5 vyhlášky ÚVZ SR č. 132/2021 (vyhláška je platná do 28.04.2021).
 
Platnosť testov zamestnancov a zákonných zástupcov je 7 kalendárnych dní
podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky ÚVZ.
 
Zverejňujeme Vám aktuálne rozhodnutia a dokumenty:
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR Rozhodnutie_ministra_z_8.4.2021.pdf
Celé znenie vyhlášky s uvedením všetkých výnimiek ciastka_51_2021.pdf

Tešíme sa, že v pondelok už môžeme privítať všetky deti. 

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka školy

VZN č. 103 - zmena výšky príspevku

Vážení rodičia,

na základe Uznesenia z XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 08.02.2021, ktoré už nadobudlo účinnosť, dochádza k zmene výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školským zariadeniach, ktorým zriaďovateľom je mesto Košice.

Od 01.04.2021 bude prispievať zákonný zástupca         za pobyt dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 20 €.

Výška príspevku bude jednotná pre všetky deti v zmysle legislatívnych východísk.

V zmysle § 28 ods. 6 školského zákona ostáva v platnosti, že príspevok sa neuhrádza za dieťa,:

 • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Počas núdzového stavu naďalej platí, že zákonný zástupca dieťaťa, ktorému nebolo umožnené navštevovať MŠ z dôvodu obmedzenej prevádzky, príspevok za daný mesiac neplatí.
 
Aktuálne uznesenie a zmenu VZN č. 103 prikladáme v nasledujúcej prílohe: Zmena_VZN_103.pdf, Uznesenie_VZN_č._103.pdf.

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ

Podarovanie 2 % z dane

Vážení rodičia,

aj keď mimoriadna situácia nám komplikuje a obmedzuje prevádzku, nezabudnite podporiť rozvoj a materiálne vybavenie našej MŠ.

                   

Podrobnejšie informácie získate po kliknutí na nasledujúci odkaz

www.mspalarikova.sk/a2-z-dane-pre-ms/

 

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ

Prevádzka MŠ počas núdzového stavu a mimoriadnej situácie

Vážení rodičia,

zverejňujeme  základné infomácie o prevádzke, preventívnych  a ochranných opatreniach MŠ v čase mimoriadnej situácie - pandémie ochorenia COVID-19:

 • Materská škola bude počas mimoriadnej situácie v prevádzke na základe odporúčania zriaďovateľa v čase od 06.30 do 16.30 hod.
 • Ranné schádzanie detí do MŠ sa bude uskutočňovať v čase od 06.30 do 08.00 hod.
 • Pri ceste do MŠ sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniam ÚVZ SR, pokynmi RÚVZ, MŠVVaŠ SR a aktuálnym školským poriadkom materskej školy.
 • Dieťa aj rodič sú povinní pri vstupe do areálu MŠ dodržiavať odstupy a pri každom vstupe (privádzanie dieťaťa, príchod pre dieťa) do budovy školy nosiť rúško a použiť dezinfekciu           na ruky. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení   pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Pedagogický zamestnanec zabezpečí organizáciu osôb v šatni a meranie teploty deťom bezdotykovým teplomerom.
 • Rodič odovzdá dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme len               na základe obvyklého ranného zdravotného filtra.
 • Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Vyhlásenie je dostupné v sekcii tlačivá alebo si ho môžete stiahnuť      aj v nasledujúcom odkaze Vyhlásenie ZZ - akt. 29.10.pdf.
 • Zákonný zástupca predkladá pri prerušení dochádzky dieťaťa viac ako 5 pracovných dní (víkendy    a sviatky sa nezapočítajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných vyhlásení o bezinfekčnosti a potvrdení      o chorobe nie je limitovaný.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 • Pred vstupom do triedy si dieťa pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy umyje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. 
 • Počas mimoriadnej situácie sa nebudú používať vlastné uteráky, poháriky, zubné kefky a zubné pasty. Umyvárne sú vybavené antibakteriálnym mydlom v dávkovači, jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk. 
 • Výmena posteľnej bielizne sa bude realizovať 1 x týždenne bežným spôsobom.
 • Do materskej školy je zakázané nosiť jedlo, pitie, sladkosti, hračky, akékoľvek predmety      a materiál z domáceho prostredia.
 • Počas mimoriadneho obdobia nebude dochádzať ku kontaktu detí z rozličných tried, tzv. schádzajúce triedy nebudú. Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať. Materská škola zváži, v prípade hraničných počtov, zmenu triedy. Materská škola má výrazne rozčlenený školský dvor, aby nedochádzalo ku kontaktu detí        z rozličných tried.
 • V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie. Ak bude mať dieťa telesnú teplotu nad 37,2˚C (aj po opakovanom meraní), ďalej         do triedy nevstúpi a odchádza s rodičom z materskej školy.
 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho.
 • V miestnosti, kde sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 • Pedagogickí zamestnanci viackrát denne oboznámia deti veku primeraným spôsobom s novými bezpečnostnými a hygienickými pravidlami správania sa počas pobytu v materskej škole a vysvetlia deťom význam dodržiavania týchto pravidiel. Zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov, osobitne pred stravovaním a po príchode z pobytu vonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
 • ÚVZ v opatrení č. OLP/8323/2020 rozhodol, že deti do 6 roku veku majú výnimku týkajúcu sa nosenia rúšok. Manuál MŠVVaŠ SR dôrazne odporúča, aby deti v MŠ nosili rúška. Vedenie školy rešpektuje záverečné rozhodnutie zákonných zástupcov, či bude mať dieťa počas pobytu          v interiéri a exteriéri MŠ rúško na tvári.
 • Upratovací personál bude preukázateľne informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov. Priestory materskej školy, hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane. Pieskoviská sa prekopávajú a polievajú jedenkrát týždenne. Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.
 • Materská škola zakazuje vstup cudzích osôb do objektu školy. Vstup je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti     a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné ho umiestniť do samostatnej miestnosti (v izolačke) a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Zákonný zástupca poskytne škole telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas celého pobytu dieťaťa v MŠ.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.
 • V prípade potvrdenia ochorenia materská škola postupuje podľa usmernení miestne príslušného RÚVZ. 
 

Uvedené opatrenia sú záväzné pre všetkých účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ.

C h r á n i m e   a   c e n í m e   s i   z d r a v i e   n a š i c h  d e t í.

                                                                                                                                                                Vedenie školy