Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v konkrétnom znení Vám zverejňujeme v nasledujúcom odkaze Rozhodnutie MŠVVaŠ SR.

 

Vzhľadom na mimoriadne okolnosti oznamujeme rodičom zmeny v plánovaných akciách školy:

  • predplavecký výcvik 5-6 ročných detí v termíne od 20.04.2020 do 04.05.2020 sa neuskutoční,
  • zapojenie MŠ do projektu Dajme spolu gól sa nebude realizovať,
  • zapojenie MŠ do programu Zelená škola sa predlžuje o rok, environmentálny akčný plán bude aktualizovaný a doplnený a záverečné hodnotenie účasti školy spojené s možnosťou získať vlajku Zelenej školy sa uskutoční v školskom roku 2020/2021,
  • voľby členov do Rady školy, ktorých realizácia bola plánovaná v apríli, sa uskutočnia po otvorení škôl v najbližšom možnom termíne,
  • zákonní zástupcovia detí, ktorí nemali spätnú väzbu a ich deti sa zúčastnili depistáže, budú kontaktovaní telefonicky a bude im poskytnutá alternatíva konzultácie s pani psychologičkou,
  • zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách sa uskutoční v termíne od 15. apríla do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti detí, konkrétny termín zápisu a podmienky určí zriaďovateľ,
  • v prípade, že na nás aj v týchto náročných chvíľach myslíte a rozhodli ste sa podarovať rodičovskému združeniu 2 % zo svojej dane (ostatné informácie sú uvedené v sekcii 2% z dane pre MŠ - odkaz www.mspalarikova.sk/a2-z-dane-pre-ms/), môžete vypísané tlačivá vhodiť v zalepenej obálke aj do našej schránky umiestnenej na veľkej bráne (vstup na školský dvor pri riaditeľni z Partizánskej ulice).
 
Pedagogický kolektív MŠ ponúka zákonným zástupcom informácie a výborné webové stránky,
ktoré zverejňujú zaujímavé aktivity pre deti predškolského veku
na plnohodnotné a tvorivé využitie voľného času.
Aktivity sú zverejnené na nasledujúcom odkaze www.mspalarikova.sk/aktivity-pre-deti/
 
 
Prajeme Vám pevné zdravie, pozitívne myslenie a rodinnú pohodu.
 
Tešíme sa na obdobie,
kedy budú opäť otvorené brány školy a triedy plné detí.
 
                           Riaditeľka MŠ

Preventívne opatrenia

Vážení rodičia, 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva usmernenie pre školy a školské zariadenia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19, ktoré je dostupné nasledujúcom odkaze 

usmernenie MŠVVaŠ SR_preventívne opatrenia.pdf.

V súvislosti so šírením respiračného ochorenie vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 06.03.2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 2 k šíreniu koronavírusu zverejňujeme v nasledujúcom odkaze

usmernenie č. 2_koronavirus.pdf.

 

Riaditeľka školy zverejňuje realizáciu nasledovných preventívnych a ochranných opatrení:

pravidelné a časté umývanie rúk mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo používanie dezinfekčného prostriedku na báze alkoholu,

zvýšená dezinfekcia všetkých priestorov materskej školy, 

dôsledné vykonávanie ranného filtra s nadväzujúcimi opatreniami (v prípade príznakov ochorenia),

obohatenie jedálnych lístkov o zvýšený príjem vitamínov,

zabezpečenie pravidelného vetrania,

realizácia interných projektov MŠ zameraných na zdravotnú výchovu a zdravý životný štýl                         (S Adamkom a Evičkou hravo a zdravo, Evička nám ochorela).

Správny postup umývania rúk je zverejnený na stránke RÚVZ alebo si ho môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4059:covid-19-dokladne-umyte-ruky-ochrania-zdravie&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Uvedené opatrenia sú záväzné pre všetkých zamestnancov MŠ.

 

C h r á n i m e   a   c e n í m e   s i   z d r a v i e   n a š i c h  d e t í.

                                                                                                                                                                Vedenie školy