Informácie o ukončení plošného poskytovania dotácie na stravu

Vážení rodičia,
 
plošné poskytovanie dotácie na stravu pre deti navštevujúce posledný ročník materskej školy bude ukončené k 31.08.2021            v súlade so zmenou zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení zákona č. 257/2021.

To znamená, že poplatok za stravu bude v plnej výške uhrádzať zákonný zástupca okrem zákonných zástupcov detí, ktoré sú uvedené ako oprávnené v zmysle vyššie uvedeného zákona.
 
 
Podrobné informácie o zmenených podmienkach sú zverejnené na nasledujúcom odkaze
 

Z uvedených zmien vyplýva, že zákonný zástupca sa môže rozhodnúť,

či si uplatní zvýšený daňový bonus alebo bude poberať dotáciu na stravu.

V prípade poberania dotácie je nevyhnutné predložiť materskej škole

čestné vyhlásenie do 30.07.2021.

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka školy

Prevádzka školy od 12.07.2021

        

Vedenie školy

Prevádzka MŠ v čase letných prázdnin

Vážení rodičia,

Oddelenie školstva MMK konzultovalo dňa 14. 6. 2021 s RÚVZ v Košiciach podmienky prevádzky materských škôl v čase letných prázdnin. RÚVZ vzhľadom k priaznivej pandemickej situácii prehodnotil stanovisko  a súhlasí s prevádzkou materských škôl v súlade s Harmonogramom školských prázdnin v školskom roku 2020/2021.

Náhradné materské školy v čase prázdnin budú k dispozícii prioritne pre deti pracujúcich rodičov, ktorí nemajú inú možnosť zabezpečiť starostlivosť o svoje dieťa. Na základe odporúčania RÚVZ je potrebné obmedziť presuny detí v rámci materských škôl a prihlasovanie detí do náhradných materských škôl sa má považovať ako nevyhnutnosť, keďže pandemická situácia nepominula, len sa zlepšila.

Na základe odporúčaní bude naša materská škola:

Od 01.07.2021 do 30.07.2021     -   v prevádzke,

od 02.08.2021 do 31.08.2021     -    zatvorená.

Náhradnou MŠ počas mesiaca august 2021 bude

MŠ Turgenevova 38.

Upozorňujeme na zmenu náhradnej MŠ z dôvodu rekonštrukcie kuchyne v MŠ Smetanova.

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ

Projekt Múdre hranie

Milí rodičia,
 
s radosťou Vám oznamujeme, že sa naša materská škola zapojila do rozvojového projektu MŠVVaŠ SR "Múdre hranie" a náš projekt bol úspešný. V zmysle podporenej žiadosti sme získali 946 € na nákup didaktických pomôcok zameraných na rozvíjanie predčitateľskej, prírodovednej a digitálnej gramotnosti.
 
Z finančných prostriedkov boli zakúpené:
 • ekosystém (4 základné prírodné prostredia - magnetický obrazový materiál),
 • sety - robotická myš s bludiskom a aktivitami,
 • krabičky na rozvíjanie hmatového vnímania,
 • interiérové dopravné ihrisko (480 x 470 cm),
 • obrazový materiál k 7 detským rozprávkam,
 • knihy pre každú triedu.
Tešíme sa, že sa nám opäť podarilo obohatiť deťom edukačné prostredie.
 
Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ

Prevádzka školy od 03.05.2021 - ZMENA

Vážení rodičia,
prinášame Vám aktuálne informácie k prevádzke školy.
 
V zmysle aktualizovaného dokumentu Návrat do škôl a novej vyhlášky ÚVZ SR  č. 200, ktorou sa menia opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa sa 
nebude vyžadovať od zákonných zástupcov detí 
predkladať negatívny výsledok testu alebo potvrdenie o výnimke 
z dôvodu, 
že sme v červenom okrese - II. stupeň varovania.
 

Zákonný zástupca dieťaťa bude predkladať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti pri každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na viac ako 3 dni vrátane sviatkov a víkendov. 

V platnosti ostáva vyhláška ÚVZ SR č. 175/2021v súlade s ktorou je povinnosťou zákonných zástupcov, osôb vstupujúcich do budovy a prevádzkových zamestnancov používanie respirátora (filtračnej tvárovej polmasky bez výdychového ventilu kategórie FFP2, prípadne výrobok KN95 alebo N95) v interiéri MŠ.

 
Zverejnenie platných dokumentov:
 
V prípade akýchkoľvek zmien v legislatíve počas víkendu Vás budeme informovať, 
prosím sledujte webovú stránku školy.
 
Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka školy
V platnosti ostáva vyhláška ÚVZ SR č. 175/2021, v súlade s ktorou je povinnosťou zákonných zástupcov, osôb vstupujúcich do budovy a prevádzkových zamestnancov používanie respirátora (filtračnej tvárovej polmasky bez výdychového ventilu kategórie FFP2, prípadne výrobok KN95 alebo N95) v interiéri MŠ.

 

VZN č. 103 - zmena výšky príspevku

Vážení rodičia,

na základe Uznesenia z XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 08.02.2021, ktoré už nadobudlo účinnosť, dochádza k zmene výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školským zariadeniach, ktorým zriaďovateľom je mesto Košice.

Od 01.04.2021 bude prispievať zákonný zástupca         za pobyt dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 20 €.

Výška príspevku bude jednotná pre všetky deti v zmysle legislatívnych východísk.

V zmysle § 28 ods. 6 školského zákona ostáva v platnosti, že príspevok sa neuhrádza za dieťa,:

 • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Počas núdzového stavu naďalej platí, že zákonný zástupca dieťaťa, ktorému nebolo umožnené navštevovať MŠ z dôvodu obmedzenej prevádzky, príspevok za daný mesiac neplatí.
 
Aktuálne uznesenie a zmenu VZN č. 103 prikladáme v nasledujúcej prílohe: Zmena_VZN_103.pdf, Uznesenie_VZN_č._103.pdf.

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ

Prevádzka MŠ počas núdzového stavu a mimoriadnej situácie

Vážení rodičia,

zverejňujeme  základné infomácie o prevádzke, preventívnych  a ochranných opatreniach MŠ v čase mimoriadnej situácie - pandémie ochorenia COVID-19:

 • Materská škola bude počas mimoriadnej situácie v prevádzke na základe odporúčania zriaďovateľa v čase od 06.30 do 16.30 hod.
 • Ranné schádzanie detí do MŠ sa bude uskutočňovať v čase od 06.30 do 08.00 hod.
 • Pri ceste do MŠ sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniam ÚVZ SR, pokynmi RÚVZ, MŠVVaŠ SR a aktuálnym školským poriadkom materskej školy.
 • Dieťa aj rodič sú povinní pri vstupe do areálu MŠ dodržiavať odstupy a pri každom vstupe (privádzanie dieťaťa, príchod pre dieťa) do budovy školy nosiť rúško a použiť dezinfekciu           na ruky. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení   pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Pedagogický zamestnanec zabezpečí organizáciu osôb v šatni a meranie teploty deťom bezdotykovým teplomerom.
 • Rodič odovzdá dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme len               na základe obvyklého ranného zdravotného filtra.
 • Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Vyhlásenie je dostupné v sekcii tlačivá alebo si ho môžete stiahnuť      aj v nasledujúcom odkaze Vyhlásenie ZZ - akt. 29.10.pdf.
 • Zákonný zástupca predkladá pri prerušení dochádzky dieťaťa viac ako 5 pracovných dní (víkendy    a sviatky sa nezapočítajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných vyhlásení o bezinfekčnosti a potvrdení      o chorobe nie je limitovaný.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 • Pred vstupom do triedy si dieťa pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy umyje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. 
 • Počas mimoriadnej situácie sa nebudú používať vlastné uteráky, poháriky, zubné kefky a zubné pasty. Umyvárne sú vybavené antibakteriálnym mydlom v dávkovači, jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk. 
 • Výmena posteľnej bielizne sa bude realizovať 1 x týždenne bežným spôsobom.
 • Do materskej školy je zakázané nosiť jedlo, pitie, sladkosti, hračky, akékoľvek predmety      a materiál z domáceho prostredia.
 • Počas mimoriadneho obdobia nebude dochádzať ku kontaktu detí z rozličných tried, tzv. schádzajúce triedy nebudú. Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať. Materská škola zváži, v prípade hraničných počtov, zmenu triedy. Materská škola má výrazne rozčlenený školský dvor, aby nedochádzalo ku kontaktu detí        z rozličných tried.
 • V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie. Ak bude mať dieťa telesnú teplotu nad 37,2˚C (aj po opakovanom meraní), ďalej         do triedy nevstúpi a odchádza s rodičom z materskej školy.
 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho.
 • V miestnosti, kde sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 • Pedagogickí zamestnanci viackrát denne oboznámia deti veku primeraným spôsobom s novými bezpečnostnými a hygienickými pravidlami správania sa počas pobytu v materskej škole a vysvetlia deťom význam dodržiavania týchto pravidiel. Zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov, osobitne pred stravovaním a po príchode z pobytu vonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
 • ÚVZ v opatrení č. OLP/8323/2020 rozhodol, že deti do 6 roku veku majú výnimku týkajúcu sa nosenia rúšok. Manuál MŠVVaŠ SR dôrazne odporúča, aby deti v MŠ nosili rúška. Vedenie školy rešpektuje záverečné rozhodnutie zákonných zástupcov, či bude mať dieťa počas pobytu          v interiéri a exteriéri MŠ rúško na tvári.
 • Upratovací personál bude preukázateľne informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov. Priestory materskej školy, hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane. Pieskoviská sa prekopávajú a polievajú jedenkrát týždenne. Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.
 • Materská škola zakazuje vstup cudzích osôb do objektu školy. Vstup je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti     a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné ho umiestniť do samostatnej miestnosti (v izolačke) a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Zákonný zástupca poskytne škole telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas celého pobytu dieťaťa v MŠ.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.
 • V prípade potvrdenia ochorenia materská škola postupuje podľa usmernení miestne príslušného RÚVZ. 
 

Uvedené opatrenia sú záväzné pre všetkých účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ.

C h r á n i m e   a   c e n í m e   s i   z d r a v i e   n a š i c h  d e t í.

                                                                                                                                                                Vedenie školy