Materská škola

podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti  sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopností a zručností, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

 

Materská škola 
 
prevádzkuje šesť tried na Palárikovej ulici č. 22 v Košiciach. 
 
 
Materská škola 
má právnu subjektivitu.
 

 

Materská škola 

pracuje podľa školského vzdelávacieho programu pod názvom 

 „Svet očami detí“, 

ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu  sú spracované formou obsahových celkov, ktoré sú tematicky blízke a súvisia so skutočným životom detí v predškolskom veku.

 

 V sekcii O nás zverejňujeme: