Poplatky za ŠJ

 
Zmena výšky stravného od 01.01.2023
 

Vážení rodičia,  

v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice č. 237 Vás informujeme o zmenách týkajúcich sa poplatkov s účinnosťou od 01.01.2023:

 

Zmena výšky stravného:

Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, je :

desiata:   0,55 €

obed:   1,30

olovrant:   0,45 €

SPOLU: 2,30 € (na 1 deň).

Súčasne Vás informujeme, že v zmysle VZN č. 237 bola schválená aj výška mesačného poplatku na režijné náklady pre stravovanie detí a žiakov materských a základných škôl vo výške 5 €.

Uvedená suma Vám bude každý mesiac predkladaná k úhrade k poplatku za stravné.

Všeobecno záväzné nariadenie mesta Košice č.237 s účinnosťou od 01.01.2023 zrušuje VZN č.103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.