INFORMÁCIE K POSKYTOVANIU DOTÁCIE NA STRAVU 

NA OBDOBIE OD 01.09.2023 DO 31.12.2023

 

Vážení rodičia,

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č.544/2010 Z.z o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

POSKYTNÚŤ NA DIEŤA, KTORÉ NAVŠTEVUJE POSLEDNÝ ROČNÍK MŠ

(týka sa to detí, ktoré sú zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie). Pre uplatnenie dotácie musí rodič písomne požiadať zariadenie školského stravovania o poskytnutie dotácie na stravu formou               

ŽIADOSTI - NÁVRATKY

Deti  majú nárok na dotáciu na obed bez toho, aby rodičia prišli o daňový bonus. Rodič teda dostane aj daňový bonus aj dotáciu na obed.

Dotácia na stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať vo výške 1,40 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti. Dotácia nepokrýva režijné náklady - teda každé dieťa bude naďalej platiť mesačne 5 Eur (poplatok za réžiu ŠJ) a rozdiel medzi dotáciou a stravnou jednotkou, čiže 0,90 Eur na každý deň.

Pre stiahnutie kliknite na odkaz:

Informácie pre rodičov - Žiadosť - Návratka.pdf

Informácie pre rodičov UA - Žiadosť UA - Návratka UA.pdf

 

Ľahšiu orientáciu v nárokoch na uplatnenie dotácie Vám poskytnú nasledujúce odkazy:

 

DAŇOVÝ BONUS

Dňa 01.01.2023 nadobudol účinnosť zákon č. 496/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o dani z príjmov“).

Novela zákona o dani z príjmov od 01.01.2023 upravuje poskytovanie daňového bonusu na dieťa,

čo má vplyv na poskytovanie dotácií na stravu.

V zmysle § 52zzp ods. 4 novely zákona o dani z príjmov:

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

 

  • 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo
  • 140 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu *

* Odkaz na osobitný predpis je § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“)

Ľahšiu orientáciu v nárokoch na bonus Vám poskytne nasledujúci odkaz:


                                                                                                            Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ

V zmysle novely zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou od 1. januára 2019 bude strava pre deti posledného ročníka materskej školy BEZPLATNÁ.

Viac tu: https://msakmeta.webnode.sk/products/stravne-predskolaci/
V zmysle novely zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou od 1. januára 2019 bude strava pre deti posledného ročníka materskej školy BEZPLATNÁ.

Viac tu: https://msakmeta.webnode.sk/products/stravne-predskolaci
Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou od 1. januára 2019 bude strava pre deti posledného ročníka materskej školy BEZPLATNÁ.

Viac tu: https://msakmeta.webnode.sk/products/stravne-predskolaci/Jedálny lístok.pdf (199,1 kB)Jedálny lístok.pdf (205500)jl.pdf (205463)jll2020.pdf (205490)Jedálny lístok.pdf (228220)Jedálny lístok.pdf (204504)