INFORMÁCIA PRE RODIČOV

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmien v poskytovaní dotácií na stravu  v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR  v znení zákona č. 257/2021 informujeme rodičov o ukončení plošného poskytovania dotácií na stravu od 01.08.2021.

To znamená, že poplatok za stravu bude v plnej výške uhrádzať zákonný zástupca okrem zákonných zástupcov detí, ktoré sú uvedené ako oprávnené v zmysle vyššie uvedeného zákona.

Oprávnené deti, ktorým bude poskytovaná dotácia na stravu v sume 1,30 Eur za deň, v ktorom sa dieťa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie stravu sú:

a) Dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a rodine sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. V týchto prípadoch sa rodič preukáže Potvrdením z ÚPSVaR.

b) Každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a v MŠ je najmenej 50% detí v hmotnej núdzi.

c) Dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku, žijúce s ním v domácnosti.

Táto skutočnosť sa MŠ preukazuje čestným vyhlásením, ktoré nájdete v nasledujúcom odkaze

Čestné vyhlásenie do 2021.docx

Toto čestné vyhlásenie je potrebné doručiť osobne vedúcej ŠJ do 30.07.2021!

Ďalej informujeme rodičov, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnili nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, sú povinní o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať vedúcu školskej jedálne.

Zákonní zástupcovia si musia byť vedomí právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 z.č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

Dôležité je,

že sa musíte VY - ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA k danej problematike vyjadriť do 30.7.2021.

Zákonný zástupca sa môže rozhodnúť,

či si uplatní zvýšený daňový bonus alebo bude poberať dotáciu na stravu.

V prípade donášky vlastnej stravy do MŠ Vás žiadame, aby ste si podali žiadosť na MMK na nasledujúci školský rok 2021/2022.

K žiadosti je potrebné priložiť odporúčanie od lekára.

Jedálny lístok k NAHLIADNUTIU TU

 
V zmysle novely zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou od 1. januára 2019 bude strava pre deti posledného ročníka materskej školy BEZPLATNÁ.

Viac tu: https://msakmeta.webnode.sk/products/stravne-predskolaci/
V zmysle novely zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou od 1. januára 2019 bude strava pre deti posledného ročníka materskej školy BEZPLATNÁ.

Viac tu: https://msakmeta.webnode.sk/products/stravne-predskolaci/

Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou od 1. januára 2019 bude strava pre deti posledného ročníka materskej školy BEZPLATNÁ.

Viac tu: https://msakmeta.webnode.sk/products/stravne-predskolaci/Jedálny lístok.pdf (199,1 kB)Jedálny lístok.pdf (205500)jl.pdf (205463)jll2020.pdf (205490)Jedálny lístok.pdf (228220)Jedálny lístok.pdf (204504)