MŠ ZMLUVY

Povinné zverejňovanie faktúr podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám,
novely Obč. zákonníka a Obchodného zákonníka – zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

 
Č.zml. Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet
zmluvy
Celk.hodnota
predmetu zákazky v €
Dátum uzavretia zmluvy Dátum
účinnosti
zmluvy
Dátum skončenia platnosti zmluvy  
1/2017

Fond zdravia mesta Košice, n.f.  Trieda SNP 48/A,

Zmluva o poskytnutí grantu č.27/2016 uzatvorená podľa § 628 Občianskeho zákonníka    

Učebné 
pomôcky
na základe 
projektu
600,00 € 09.01.2017 10.01.2017   PDF
2/2017 Dionýz Kiss
Idanská 6
040 11 Košice
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 01 2017 uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov  v znení neskorších predpisov fotografovanie
detí
  20.01.2017 21.01.2017 15.06.2017 PDF
3/2017 Stredisko služieb škole,
Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Dodatok č. 1 K zmluve č. 03/2015 Zabezpečenie
postupu
verejného
obstarávania
  18.12.2016 19.02.2017   PDF
4/2017 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356
010 01 Žilina
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: 17K996026 Stravné lístky   17.03.2017 18.03.2017 31.12.2019 PDF
5/2017 Základná škola Masarykova 19/A, Košice Zmluva o nájme 237 01 2017 uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov Elokované
pracovisko na
ZŠ Masarykova
  15.05.2017 25.05.2017 31.08.2018 PDF
6/2017 Tepelné hospodárstvo s.r.o.
Komenského 7, 040 01 Košice
Dodatok č. 1/2017 k zmluve č. 1080071216
o dodávke a odbere tepla a TÚV
Teplo a TÚV   09.05.2017 31.05.2017   PDF
7/2017 Mesto Košice
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
Rozhodnutie MK/B/2017/219890/MK/B/2017/00210151/38 miestny poplatok za komun.odpady a drobné stav. odpady Komunálny 
odpad
1912,68 14.06.2017 27.06.2017 30.09.2017 PDF
82017 Základná škola Masarykova 19/A, Košice Zmluva o poskytovaní stravy č. 01/2017 Stravovanie detí a zamestnancov
elokovaného
pracoviska
MŠ Palárikova
  04.09.2017 09.09.2017 31.08.2018 PDF
 
092017 CUBS, s.r.o.
Masarykova č. 21
040 01 Košice
Zmluva o dielo (§536 a nasl. Obchodného zákonníka) Aktualizácia bezpečn. projektu 50,00 22.09. 2017 30.09. 2017   PDF
102017 Vzdelávacia ustanovizeň,
Tr. SNP 42, 974 01 Banská Bystrica 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02 2017 uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov  v znení neskorších predpisov výučba anglického jazyka   27.09.2017 02.10.2017 31.05.2018 PDF
112017 Komunálna poisťovňa,a.s.
Vienna Insurance Group,

Štefánikova 17, Bratislava

Dodatok číslo 1 - zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv uzatv. v Komunálnej poisťovni a.s. zmena  z dôvodu dopoistenia
detí - EP
15,00 21.09.2017 04.10.2017   PDF
  Základná škola Masarykova 19/A, Košice Protokol o odovzdaní a prevzatí nebytového priestoru Materskej škole Palarikova KE -  EP
Masarykova 19/A, Košice
Odovzdanie a prevzatie nebytového priestoru   01. 09.2017 02.09.2017   pdf