Zmluvy Materskej školy 

P.č. Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet zmluvy Dátum zverejnenia PDF
1/2016

Fond zdravia mesta Košice, n.f.  Trieda SNP 48/A,

040 11 Košice

Zmluva o poskytnutí grantu č.26/2015 uzatvorená podľa § 628 Občianskeho zákonníka    

Učebné 
pomôcky
na základe
projektu
11.01.2016 PDF
 
2/2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb telefón 11.3.2016 P DF
3/2016 Mesto Košice
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
Dodatok č. 2 k zmluve č. 130/2004 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy majetok 31.3.2016 PDF
4/2016 Mesto Košice
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
Rozhodnutie B/2016/208608/B/2016/00201118/38 miestny poplatok za komun.odpady a drobné stav. odpady komunál.
odpad
27.5.2016  PDF 
5/2016 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Komenského 7
040 01 Košice
Dodatok č. 1/2016 k zmluve č. 1080071216 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody teplo a TÚV 15.6.2016 PDF
6/2016 Ľubomír Hreha
Magurská 2
040 01, Košice
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 01 2016 kultúrno -výchovné a vzdel.
akcie
25.8.2016  PDF 
7/2016 Vzdelávacia ustanovizeň
Tr. SNP 42
974 01 Banská Bystrica
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02 2016 Ang.
jazyk
14.9.2016 PDF
8/2016 RZ pri MŠ Palárikova 22
040 01 Košice
Darovacia zmluva č. 01/2016 Lanová
rampa
21.9.2016 PDF
9/2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13
042 19 Košice
Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytovaní vybraných činností č. 052/Z/2012
služby 18.9.2016 PDF
 
10/2016 LANAX s.r.o
Raketová 3
040 12 Košice
Zmluva o dielo č. Z201633309_Z
Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka
oprava strechy
 
25.10.2016 PDF
11/2016 Ľubomír Hreha
Magurská 2
040 01, Košice
Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 01 2016 kultúrno -výchovné a vzdel.
akcie
16.11.2016  PDF 
12/2016 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Komenského 7
040 01 Košice
Rozhodnutie a Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2017
(príloha k zmluve)
Teplo a TÚV 20.12.2016 PDF
13/2016 Východoslovenská
energetika,
Mlynská 31
042 91 Košice
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100137129C dodávka
elektriny
28.12.2016  PDF 
14/2016 Rodičovské združenie pri
MŠ Palárikova 22, 040 01 Košice
Dodatok č.2 k zmluve o výpožičke výpožička 31.12.2016 PDF