Číslo zmluvy     Zmluvná strana Názov -  Predmet   zmluvy Dátum zverejnenia PDF
01/2015 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7,
040 01 Košice
Dodatok č.2 / 2014 k zmluve č. 1080071216 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 19.01.2015 PDF
02/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice,
Staničné námestie č. 9
042 11 Košice
DOHODA č.4 /§ 52a /2015/ NP VAOTP - 5 na vykonávanie aktivačnej  činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnuia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právn. alebo fyzickej osobe 01.02.2015 PDF
04/2015
 
Slovak Telekom,a.s.                   Bajkalská 28                  
817 62 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 09.02.2015 PDF
05/2015 MESTO KOŠICE
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
ROZHODNUTIE
B/2015/075363/B/2015/00093318/38 -
miestny poplatok za komun.odpady a drobné stavebné odpady
18.02.2015   PDF  
06/2015 Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice Objednávka produktu výhoda k Zmluve o združenej dodávke elektriny 14.03.2015  PDF 
06a/2015 Ministerstvo vnútra SR Pribinova č.2                     812 72 Bratislava Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu číslo: 9/8/01/2415/15 25.03.2015 P DF
03/2015 Stredisko služieb škole
Trieda SNP 48/A,
040 11 Košice
ZMLUVA č. 03/2015 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania uzatvorená podľa § 269
ods.2 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
25.03.2015 PDF
07/2015 Hermas s.r.o.
Priemyselná 6
040 01 Košice
Prevádzka: Pri hati 1
Rámcová dohoda č. 2/2015 na dodanie tovaru "Čistiace a hygienické prostriedky" 17.04.2015 PDF   
08/2015 Papier servis s.r.o.
Južná trieda 66
040 01 Košice

Rámcová dohoda č. 3/2015 na dodanie tovaru "Kancelársky materiál"

17.04.2015 PDF
08a/2015 COOPServis, spol.s r.o.
Považská 18,
94001 Nové Zámky
Kúpna zmluva č. Z20158714_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
26.05.2015 PDF
09/2015 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7,
040 01 Košice
Dodatok č.1 / 2015 k zmluve
č. 1080071216 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
02.06.2015 PDF
10/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31, 040 01 Košice
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu pre odberateľov katergórie maloodber firmy a organizácie v znení jej predošlých zmien 04.06.2015 PDF
11/2015 CUBS, s.r.o.
Masarykova č. 21
040 01 Košice
Zmluva o dielo 14.07.2015 PDF
12/2015 Komunálna poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanikova 17
811 05 Bratislava
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 16.07.2015 PDF
13/2015    Ing. Daniela Komendátová
Maurerová č. 20,
040 22 Košice
Zmluva o dielo č.13/2015 na vypracovanie a dodanie realizačného projektu za účelom zriadenia elokovaného pracoviska MŠ Palárikova v objekte ZŠ Masarykova 19/A, Košice 23.07.2015 PDF
14/2015 NOMIland s.r.o. Magnezitárska 11, 
04013 Košice
Kúpna zmluva č. Z201518570_Z 
Uzatvorená v zmysle §409
a nasl. Obchodného zákonníka
05.08.2015 PDF
15/2015 Ľubomír Hreha
Magurská 2
040 01 Košice
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 01 2015 uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov  v znení neskorších predpisov 10.09.2015 PDF
16/2015 Vzdelávacia ustanovizeň
Tr. SNP 42
974 01 Banská Bystrica
 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02 2015 uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov  v znení neskorších predpisov 24.09.2015 PDF
17/2015 Mesto Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
Zmluva č. 2015001726 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a z rozpočtu mesta Košice 02.10.2015  PDF 
18/2015 Dionýz Kiss
Idanská 6
040 11 Košice
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 03 2015 uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov  v znení neskorších predpisov 26.10.2015 PDF
19/2015 NOMIland s.r.o. Magnezitárska 11, 
04013 Košice

Kúpna zmluva č. Z201535062_Z

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

23.11.2015 PDF
20/2015 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7,
040 01 Košice
Rozhodnutie a Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2016 27.12.2015 PDF
21/2015 Rodičovské združenie pri
MŠ Palárikova 22, 040 01 Košice
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke 31.12.2015 P DF