2% z dane pre MŠ

V zmysle zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov máte možnosť aj v tomto roku darovať časť zo svojej zaplatenej dane za účtovne obdobie r. 2020 vo výške 2 %. Túto možnosť môžu využiť fyzické osoby i právnické osoby. Uvedená časť dane nie je navýšením vašej dane. To znamená, že 2 % z Vašej už zaplatenej minuloročnej dane podľa Vášho rozhodnutia odvedie príslušný daňový úrad na našu organizáciu.

Tlačivá (Vyhlásenie pre zamestnancov a Potvrdenie o zaplatení dane) využívajú daňovníci s príjmami zo závislej činnosti, ktorým zamestnávateľ na požiadanie vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň z týchto príjmov. Povinnou prílohou vyhlásenia je potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám vydá zamestnávateľ. V ostatných prípadoch (podnikatelia, živnostníci,..) je takéto vyhlásenie súčasťou daňového priznania. Po vyplnení môžete príslušné tlačivá odovzdať priamo na DÚ alebo triednym učiteľkám. Vyplnené tlačivá v prípade potreby zašle vedenie školy na daňový úrad v danom termíne do 30.04.2021.

Tlačivo je k dispozícii u pani učiteliek alebo si ho môžete stiahnúť v nasledujúcom odkaze
 
Spoločnými silami môžeme dosiahnúť aj vysoko stanovené ciele :-)
 
Výbor OZ  a kolektív MŠ