Vitajte na našej webovej stránke.

 

                  

 

,, Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo

 

po celý život potešenie zo vzdelávania."

 

 

 

                 

 

 

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno - emocionálnej,

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti. Utvára

predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade

s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

 

MŠ pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu

pod názvom ,, Človiečik objavuje svet"

vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.

V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah

výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania.

 

Materská škola je 6-triedna.

Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku spravidla od troch

do šiestich rokov a deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky,

vo výnimočných prípadoch aj deťom od dvoch rokov.

MŠ je umiestnená v účelovej budove pavilónového typu v štyroch budovách.

V hlavnej poschodovej budove sa nachádzajú štyri triedy sú v samostatných budovách.

V hospodárskej budove sa nachádza riaditeľňa, kancelária hospodárky MŠ,

kancelária vedúcej ŠJ, kuchyňa a jej ďalšie priestory.

Priestor na realizáciu IKT a edukačných aktivít s počítačmi je v III., IV., V. a VI. triede.

 

Hlavnou myšlienkou programu je :

* podporovať komplexný osobnostný rozvoj dieťaťa

* aktivovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability

* rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách

* pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie

 

 

,,Dieťa nemáme učiť zvládať tento svet,

máme mu pomôcť vyrastať do osobnosti,

ktorá ho pozitívne zmení."

 

 

KOŠICE – európske mesto športu 2016

 

Na podporu športových aktivít a ich väčším spropagovaním aj u detí predškolského veku sme zorganizovali v MŠ Palárikova 22, za okres Košice Juh na podnet MMKšportové súťaživé dopoludnie pod názvom Palárikoolympiáda“dňa 27. apríla 2016.

Športových aktivít sa zúčastnilo šesť materských škôl: MŠ Oštepová 1, MŠ Smetanova 11, MŠ Turgenevova 7, MŠ Miškovecká 20, Óvoda – MŠ Žižkova 4 a MŠ Palárikova 22. Za každú školu súťažilo 6 detí  / traja chlapci a tri dievčatá /, spolu bolo súťažiacich detí 36 a súťažilo sa v piatich disciplínach. Každá škola si doniesla aj vlastnú vlajku so svojim logom školy, vztýčila sa aj olympijská zástava. Symbolom našich olympijských hier bol macko, učiteľky MŠ Palárikova 22 vytvorili olympijskú hymnu.

Tohto veľmi vydareného športového dopoludnia sa zúčastnili aj pozvaní hostia: PaedDr. Mária Kavečanská – vedúca oddelenia školstva, Mgr. Ivan Šulek – vedúci referátu športu a mládeže, Mgr. JanetteŽihalová – za referát športu a mládeže, JUDr. Henrieta Pagáčová – prednostka MČ Juh, PhDr. Andrea Tragalová – vedúca oddelenia kultúry, mládeže a športu, študenti HA na Južnej triede a niekoľkí rodičia a starí rodičia detí, ktorí deti výdatne povzbudzovali.

Deti vydali výborné výkony v športových disciplínach, určená komisia merala a presne evidovala výkony jednotlivých detí. V závere plánovanej aktivity nastalo vyhodnotenie všetkých disciplín, deti získavali diplomy, medaile a ďalšie upomienkové sponzorské darčeky od: MMK – referátu športu a mládeže, za MČ Juh a za MŠ Palárikovu 22. Deti a tiež dospelých účastníkov čakalo aj malé občerstvenie. Z tejto akcie vzniklo aj veľa fotozáberov a video prítomným fotografom.

Dôležité na celej akcii bolo, že nám vyšlo počasie, že celá príprava a organizácia bola výborne zvládnutá, že vládla výborná a priateľská atmosféra, deti boli šikovné a každý odchádzal s dobrou náladou, obohatený novými zážitkami a spokojnosťou. Deti sa hrali, zabávali, športovali a súťažili, nezaprel sa športový duch a chuť pokračovať v zdravom pohybe, ktorý je tak prirodzený pre deti.

Po spravodlivom vyhodnotení výsledkov do mestského kola športových aktivít postúpila za okres Košice IV. – MŠ Palárikova 22 v Košiciach.

Poďakovanie patrí za celú realizáciu kolektívu MŠ Palárikova 22, všetkým zúčastneným učiteľkám za svoje školy – za výbornú prípravu detí a reprezentáciu vlastných škôl a samozrejme deťom za aktivitu a výborne podané výkony.

 

                 Spracovala: Mária Šipošová                                                                                                                              

                        riaditeľka MŠ Palárikova 22, Košice